Business Flow Management by Nature

Nytta och välstånd har ofta sitt ursprung i olika typer av flöden som varuflöden, tjänsteflöden, informationsflöden och finansiella flöden. Genom ökad flödesfokusering kan de flesta företag och organisationer leverera mer till sina kunder och övriga berörda, på ett enklare och mera naturligt sätt och även uppnå den flexibilitet som är nödvändig i dagens snabbt föränderliga värld.

Med ett flödessynsätt som verksamhetsfilosofi erbjuder Scald ett heltäckande stöd, såväl för att öka den fysiska som den administrativa och organisatoriska flödeseffektiviteten.

Vid Scalds bildande 1987 utgjorde kärnkompetensområdena:
– Logistik och flödestänkande – helhetsperspektivet
– Flödesorienterad organisationsutveckling och ledarskap
– Flödesekonomi – företagsekonomi

Under de senaste 10 åren har de grundläggande kunskapsområdena utökats med ett flertal kompletterande områden, till  exempel:
– Inköp
– Förhandlingsteknik
– Produktionsteknik
– Lean Production
– Lean Administration
– Försäljning och marknadsföring.

Vi erbjuder en intressant kombination av konsulttjänster, anpassad utbildning samt forskning & utveckling.